รายงานผลเบื้องต้นการสำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2545


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2517
จำนวนพิมพ์: 250 เล่ม
การออกหนังสือ: ราย 5 ปี 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./80
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 40 
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย 180 บาท
ยอดคงเหลือ -
   
 
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและทัวราชอาณาจักร
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- ข้อมูลการศึกษาของเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- ข้อมูลการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชน - ข้อมูลการมีทักษะและการมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กและเยาวชน
- ข้อมูลพฤติกรรมการเล่นกีฬาของประชากรเด็กและเยาวชน