การสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร (พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) พ.ศ. 2548
   
การสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากร
(พฤติกรรมการบริโภคอาหาร) พ.ศ. 2548
The Population Health Care Behaviovr Survey 2005 (Food Consumption Behaviovr)


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม./335
แผนภูมิ/แผนภาพ: 5
ตารางสถิติ: 208
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 460 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • การเก็บรวมข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร
  - อาหารมื้อหลัก
  - รสชาติอาหารที่ชอบ วิธีปรุง สุขอนามัย
  - การบริโภคอาหารกลุ่มต่างๆในแต่ละสัปดาห์. เช่น เนื้อสัตว์ ขนมกินเล่น อาหารจานด่วน ผักผลไม้
  เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
  - การเลือกซื้ออาหารที่มีตราสัญลักษณ์ เช่น ปลอดภัย สะอาด “ เครื่องหมาย อย.” หรือรับรองจาก กระทรวงสาธารณสุข