รายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนา ขีดความสามารถของประชากร


รายงานผลการสำรวจความต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของประชากร


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2544
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลระดับประเทศ ภาค
  • ลักษณะทางสังคม
    - อายุ เพศ ระดับการศึกษา และกำลังแรงงาน
  • หลักสูตรที่ต้องการให้มีการพัฒนา
  • งานที่ต้องการทำและความช่วยเหลือที่ผู้ว่างงานต้องการจากภาครัฐ