รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 - 2549รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548 - 2549
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2507-2508
จำนวนพิมพ์: 650
กำหนดการออกหนังสือ: ราย 10 ปี
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21*290 ซม./178
แผนภูมิ/แผนภาพ: 12
ตารางสถิติ: 27
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 300 บาท


ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับ ประเทศ
  • เพื่อหาระดับอัตราการเกิด การตาย อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราเจริญพันธุ์ต่าง ๆ
  • เพื่อทราบข้อมูลที่สำคัญทางประชากรด้านภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การวางแผนครอบครัว
  • เพื่อใช้ประเมินอัตราเพิ่มของประชากรในช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
  • เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้างของประชากร เช่น จำนวนประชากร ตามหมวดอายุและเพศ สถานการสมรส การศึกษา อาชีพ เป็นต้น