สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค พ.ศ. 2546


สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค พ.ศ. 2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2543
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- นำเสนอข้อมูลการมีสิทธิและการได้รับบัตรทอง - การใช้บริการบัตรทอง
- ความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
- ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้บัตรทอง
- การเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการของโครงการ ฯ และการใช้บริการในอดีต
- ความต้องการให้โครงการมีการดำเนินการต่อไป