รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)พ.ศ. 2546


รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)พ.ศ. 2546


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม. /
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย
ราคาจำหน่าย -
ยอดคงเหลือ -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ

• ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- การพัฒนา ปรับปรุง ขยายบริการจาก 30 บาท รักษาทุกโรค
- ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
- คุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัย

• ความคิดเห็นของประชาชนที่เคยใช้บริการการ
- ปัญหาในการให้บริการ
- ค่าใช้จ่ายการักษาพยาบาล
- มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้สิทธิ 30 ได้รับ


>>รายละเอียด