เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2549
CORE SOCIAL INDICATORS OF THAILAND 2006


เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2549
CORE SOCIAL INDICATORS OF THAILAND 2006


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2548
จำนวนพิมพ์: 2000 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 16.0x21.0 ซม. /131
แผนภูมิ/แผนภาพ: 13
ตารางสถิติ: 54
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคา: 180 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
  • สำรวจภาวะสังคมของประเทศในแต่ละด้าน เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
  • ใช้ในการติดตามและประเมินแผนทางสังคมด้านต่าง ๆ เช่น แรงงาน สวัสดิการ
  • เพื่อทราบถึงแนวโน้มในเรื่องต่าง ๆ ทางสังคม