ตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้านประชากรและที่อยู่อาศัยจากข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2523 2533 และ 2543


ตัวชี้วัดที่สำคัญทางด้านประชากรและที่อยู่อาศัย
จากข้อมูลโครงการ สปค. พ.ศ. 2523 2533 และ2543


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2543
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./174
แผนภูมิ/แผนภาพ: 160 
ตารางสถิติ: -
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย 280 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับจังหวัด รายภาค และทั่วราชอาณาจักร
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- เพื่อรวบรวมและจัดทำตัวชี้วัดทางด้านประชากร และที่อยู่อาศัยจากข้อมูลโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 2533 และ2543
- เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่อยู่อาศํยในช่วงปี สำมะโน และสามารถเปรียบเทียบ ประชากรในเขตเทศบาลย้อนหลังได้ จึงได้รวมประชากรในเขตเทศบาล สุขาภิบาลของปี23 และ33 เข้าไว้ในเขตเทศบาล