เครื่องชี้การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2549


เครื่องชี้การพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย พ.ศ.2549


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2549
จำนวนพิมพ์: 2500 เล่ม
การออกหนังสือ: ราย 2 ปี 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./95
แผนภูมิ/แผนภาพ: 71 
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ: -
ราคาจำหน่าย: 40 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
- การมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า โทรคมนาคม การแพร่ภาพและกระจายเสียง อินเทอร์เน็ต
-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
-ระบบเศรษฐกิจ เช่นการขยายตัวของตลาดสินค้า แรงงาน ดุลการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ภาครัฐ