เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2546 (Thailand Development Indicators)


เครื่องชี้การพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2546
(Thailand Development Indicators)


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 2000 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0 ซม. /72
แผนภูมิ/แผนภาพ: 37
ตารางสถิติ: 14
จัดพิมพ์: ไทย/อังกฤษ
ราคาจำหน่าย: 100 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
 • ประชากรและเคหะ
  - อนามัยเจริญ ภาวะการตาย ภาวะโภชนา การป้องกันโรค สุขอนามัย
 • พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
  - พฤติกรรมสุขภาพ การออกกำลังกาย
 • แรงงาน
  - การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  - การว่างงาน
 • การศึกษา
  - อัตราส่วนเพศตามระดับการศึกษา
  - การอ่านออกเขียนได้
 • ดัชนีทางสังคมอื่นๆ
  - ความเท่าเทียมของชายหญิง ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ