คุณภาพชีวิตของคนไทย


คุณภาพชีวิตของคนไทย


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./
แผนภูมิ/แผนภาพ: 17/0 
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
- โครงสร้างพื้นฐานและบริการของรัฐ
- ด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ด้านการบริการและทรัพยากร
- ด้านความเป็นอยู่ในครัวเรือน