รายงานสรุปข้อมูลประชากรและความเป็นเมืองรายจังหวัด จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543


รายงานสรุปข้อมูลประชากรและความเป็นเมืองรายจังหวัด
จากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2543
จำนวนพิมพ์: 400 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./304
แผนภูมิ/แผนภาพ: 15/0 
ตารางสถิติ: 68 
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย 210 บาท  
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค จังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • โครงสร้างทางประชากร จำแนกตามหมวดอายุและเพศ
  • เปรียบเทียบลักษณะความเป็นเมือง