คู่มือการใช้สถิติคนพิการของประเทศไทย

คู่มือการใช้สถิติคนพิการของประเทศไทย


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 200
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./35
แผนภูมิ/แผนภาพ: -
ตารางสถิติ: 15 
จัดพิมพ์: ไทย 
ราคาจำหน่าย 170 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • การเก็บราบรวมข้อมูลคนพิการ จำนวนหน่วยงานที่เก็บรวบรวม และแนวทางในการปรับปรุง เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพต่อไป