ตารางชีพรายจังหวัดของประเทศไทย


ตารางชีพรายจังหวัดของประเทศไทย


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 400 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./121
แผนภูมิ/แผนภาพ: 7/0 
ตารางสถิติ: 81 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ราคาจำหน่าย 250 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค และจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • อายุคาดหมายเฉลี่ยของประชากรเมื่อแรกเกิด และเมื่ออายุ 60 ปี
  • ศึกษาถึงภาวการณ์รอดชีพของประชากรและความยืนยาวของอายุ และชีวิตสมรส ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากความพิการ และภาวะทุพพลภาพ
  • ตัวชี้วัดถึงภาวะสุขภาพของประชากร โดยจำแนกเป็นรายจังหวัด