คุณภาพชีวิตคนไทยปี 2550 สถิติ : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนสังคม


คุณภาพชีวิตคนไทยปี 2550 สถิติ : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนสังคม
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2551
จำนวนพิมพ์: 3,000 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม 14.5 x 29.0 ซม.
จำนวนหน้า 80
แผนภูมิ/แผนภาพ: 52
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย  
เอกสารแจกฟรี
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • สถานภาพชี้คุณภาพชีวิตคนไทยในปี 2550
  • เสียงตอบรับ ความพึงพอใจ จากโครงการต่างๆของรัฐบาล
  • สรุปประเด็นปัญหาที่รัฐบาลควรแก้ไข