แนวโน้มภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2547


แนวโน้มภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2547


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: -
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม./หน้า: 21.0x29.0ซม.
แผนภูมิ/แผนภาพ: 2/0 
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย 
ยอดคงเหลือ -
ราคาจำหน่าย -
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ ได้แก่
- การประมาณการแนวโน้มภาวะการทำงานของประชากรไทย และรายได้ประมาณการเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลัง แรงงาน และไม่อยู่ในกำลังแรงงาน
- จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามสาขาเกษตรกรรม และนอกสาขาเกษตรกรรม จำนวนผู้ว่างงาน และรอฤดูกาล
-อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน อัตราการทำงานและอัตราการว่างงาน