พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทย (Health Care Behavior Of Thai Population)


พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชากรไทย
(Health Care Behavior Of Thai Population)


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2546
จำนวนพิมพ์: 400 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./97
แผนภูมิ/แผนภาพ: 7/0 
ตารางสถิติ: 14 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ราคาจำหน่าย: 200 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ภาวะสุขภาพของประชากร
  • พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม