รายงานเชิงวิเคราะห์ ความพิการและภาวะทุพพลภาพ ของประชากรไทย
 

รายงานเชิงวิเคราะห์ ความพิการและภาวะทุพพลภาพ
ของประชากรไทย
(Analytical Report Disability of Thai Population)
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2547
จำนวนพิมพ์: 300 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 21.0x29.0ซม./62
แผนภูมิ/แผนภาพ:
ตารางสถิติ: 22 
จัดพิมพ์: ไทย-อังกฤษ 
ราคาจำหน่าย : 220 บาท
   

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาคและจังหวัด
ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • ความพิการและทุพพลภาพของประชากร
    - ประชากรทีมีปัญหาสุขภาพฯ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพการทำงานและรายได้
    - ประชากรที่มีภาวะทุพพลภาพในการทำกิจวัตรประจำวัน และระดับของความลำบาก
    - ประชากรทีพิการ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพการทำงานและรายได้ ลักษณะความพิการ