การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร

กำหนดการออกหนังสือ : รายไตมาส

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  • กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ
  • การว่างงาน
  • ลักษณะของกำลังแรงงานที่ว่างงาน
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือน
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-F-52-00-Q01-000-B

S2-013-F-52-00-Q02-000-B

S2-013-F-52-00-Q03-000-B

S2-013-F-52-00-Q04-000-B

ไตรมาส 1/ 2552

ไตรมาส 2/ 2552

ไตรมาส 3/ 2552

ไตรมาส 4/ 2552

-

-

-

-

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

274

274

274

274

350

350

350

350

25

25

25

25