การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม 

                                                                                         และสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม. 

ขนาดรูปเล่ม Pock book :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย                                                          

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

· สภาวะทางสังคม  และวัฒนธรรม

        -   การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม  คุณธรรม—จริยธรรม

· ค่านิยมของวัยรุ่นไทย

· สุขภาพจิตคนไทย

        -  การให้เวลาของสมาชิกในครอบครัว

        -  ขนาดของครัวเรือน

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-073-F-51-00-000-000-T

S2-073-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

 

-

-

 

book

Pocket book

 

232

41

 

330

แจกฟรี

 

16

-