สรุปข้อมูลสถิติสำคัญและประเด็นเด่น

                                                                                     : ผลสำรวจ / สำมะโน พ.ศ.  2551

                                                                                

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  โดยทำการสรุปเฉพาะสาระสำคัญ ๆ ของทุกโครงการไว้ในเล่ม

· ด้านเศรษฐกิจและสังคม :

        -  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2550

        -  การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550

· ด้าน ICT :

        -  การสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551

       -   การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สถานประกอบการ) พ.ศ. 2550

· ด้านความคิดเห็นของประชาชน :

       -   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด (ต.ค. 51)

       -   การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

       

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S3-052-B-51-00-000-000-T

พ.ศ. 2551

-

Pocket book

192

200

6