การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค 

· การเจ็บป่วยและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

· การเจ็บป่วยและเข้าพักรักษาในสถานพยาบาล

· กลุ่มโรคและอายุของผู้ป่วย

· วิธีการรักษา   ค่ารักษาพยาบาล   และการใช้สวัสดิการของผู้ป่วย

· สาเหตุที่ผู้ป่วยไม่ใช้สวัสดิการฯ

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-021-F-50-00-000-000-B

S2-021-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

-

-

เอกสาร

Pocket book

122

122

250

250

8

-