รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะทางประชากรของผู้สูงอายุ

· การทำงาน   และรายได้

· ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ (ครอบครัว)

· การเกื้อหนุน  และการติดต่อเยี่ยมเยียน

· ภาวะสุขภาพ  และโรคที่มักพบในผู้สูงอายุ

· พฤติกรรมการดูแลส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยง

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-007-F-50-00-000-000-B

S2-007-C-50-00-000-000-B

S2-007-B-50-00-000-000-T

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

-

-

-

เอกสาร

ซีดีรอม

Pocket book

177

177

24

300

300

แจกฟรี

13

5

-