การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

                                                                                        ทั่วราชอาณาจักร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

· ลักษณะของกำลังแรงงาน

                  -  จำแนกตามสถานภาพแรงงาน   เพศ   และเขตการปกครอง

· การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

                -  จำแนกตามอายุ   เพศ   และสถานภาพการสมรส

· กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ

                -  จำแนกตามสถานภาพการทำงาน

                -  ตามอุตสาหกรรม   ตามอาชีพ   และการศึกษา

· การว่างงาน

                -  จำแนกตามอายุ   เพศ   ภาค   และเขตการปกครอง

                -  จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ

· ชั่วโมงการทำงาน

· ค่าจ้างและเงินเดือน

                -  จำแนกตามระดับค่าจ้างเงินเดือน   เพศ   และเขตการปกครอง

· ผลประโยชน์เพิ่มเติม

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายไตรมาส

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

S2-013-F-51-00-Q01-000-B

S2-013-F-51-00-Q02-000-B

S2-013-F-51-00-Q03-000-B

S2-013-F-51-00-Q04-000-B

S2-013-F-52-00-Q01-000-B

ไตรมาส 1  /2551

ไตรมาส 2  /2551

ไตรมาส 3  /2551

ไตรมาส 4  /2551

ไตรมาส 1  /2552

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

250

250

250

250

250

350

350

350

350

350

25

25

25

25

25