เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค  

         เป็นการนำเสนอตัวชี้วัดที่สำคัญทางสังคม  6  สาขา  ได้แก่

             -   ประชากรและเคหะ

             -   แรงงาน

             -   การศึกษา

             -   สาธารณสุข

             -   สวัสดิการสังคม

             -   สถิติสังคมอื่น ๆ

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ