สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2552

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • กำลังแรงงาน

              - โครงสร้างกำลังแรงงานของประชากร

             - กำลังแรงงานตามกลุ่มอายุ

  • ภาวะการทำงาน

             - ลักษณะทางเศรษฐกิจ

             - ลักษณะของอาชีพ

              - สักษณะของระดับการศึกษาที่สำเร็จ
               
สถานภาพการทำงานของผู้ทำงาน

  • ภาวะการว่างงาน
  • ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจของแรงงาน
  • ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
  • ภาวะครัวเรือนของแรงงาน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท
S2-013-B-52-00-000-000-T
พ.ศ. 2552
-
Pocket book
72
แจกฟรี
-