themes
ผู้จัดการข้อมูล สุครีม 02-141-7502
     
ปกหนังสือ
icon พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา พ.ศ. 2554
  icon Pocket Book (893 KB) acrobat
20-04-55
การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2553
       Pocket Book (1.13 MB)
            

    
5-08-54

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2553 (675 KB)
 

5-08-54
สำรวจความปลอดภัยในการเดินทาง พ.ศ. 2553 (1.17 MB)
 
21-01-54
สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ. 2552
       Pocket Book (725 KB)
            

    
10-08-54
ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 (784 KB )

06-01-54
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2552    
รายงานสรุปผล (1.89 MB)  
17-06-53
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2552 (893 KB)
       
5-08-54
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 52 (1.28 MB)
    
5-08-54
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2552 (1.24 MB)
07-08-53
ผลสำรวจ/สำมะโน พ.ศ. 2552 (6.69 MB)
   
03-05-53
สำรวจอนามัยสวัสดิการและการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2552 (1.11 MB)
    
12-07-53
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน พ.ศ. 2551 (1.19 MB)
 
            

    
5-08-54
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2551 (840 KB)  
      
 
สถานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. 2551 (859 KB)  
ภาวะสุขภาพของแรงงานไทย ได้แก่การเจ็บป่วย การมีโรคเรื้อรัง/โรคประจำตัว
และวิธีการรักษาพยาบาล เป็นต้น (2.33 MB)

17-01-54
สำรวจเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2551 (2.76 MB)
      
สื่อมวลชน (วิทยุและ โทรทัศน์) พ.ศ. 2551 (990 KB)
สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2551 (2.55 MB)
    
สำรวจภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (564 KB)
    
สรุปผลสำรวจผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 (1.08 MB)
      
 
การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2550 (1.19 MB)
     
สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ปี 2550 (6.04 MB)
    
สำรวจการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก พ.ศ. 2550 (937 KB )
     
สำรวจอนามัย สวัสดิการ และการออกกำลังกายของประชาชน พ.ศ. 2550 (1.04 MB)
  
สำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 (0.99 MB)
     
---------------------------------------------------------------------------------------------
ปกหนังสือ

icon สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2555 (30.8 MB) acrobat
ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (408 KB)

30-11-55

ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2555

06-02-55

ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (3.53 MB)

 

ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2554

25-07-54

ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย (7.64 MB)

 
วารสารปี 54

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2554

16-12-54

รายงานผลการสำรวจ (9.92 MB)   
       

 

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2554  

19-07-54

รายงานผลการสำรวจ (14.0 MB)   

 
หนังสือสำรวจภาวะเศรษบกิจและสังคม

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2554
รายงานผลการสำรวจ (7.49 MB )

30-03-55

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2554

09-01-55

รายงานผลการสำรวจ (6.04 MB)

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไืทยที่สำคัญ พ.ศ. 2553  

16-02-54

รายงานผลการสำรวจ (2.00 MB)
  

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2553

23-12-53

รายงานผลการสำรวจ (9.98 MB )   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (495 KB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2553

17-06-54

รายงานผลการสำรวจ (15.4 MB)   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (745 KB)

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2553 (ฉบับพิเศษ)    

15-09-53

รายงานผลการสำรวจ (50.1 MB)  
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.69 MB )

โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์

icon โรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ พ.ศ. 2553 (2.16 MB) acrobat
     

12-03-55

การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2553 (1.13 MB)

   

5-08-54

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2553
รายงานผลการสำรวจ (9.44 MB)

16-02-54

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2552     

14-02-54

เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2552 

21-09-53

รายงานผลสำรวจ (1.04 MB )
       

เครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2552     

รายงานผลสำรวจ (6.56 MB)
       

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2552

รายงานผลการสำรวจ (52.9 MB)  
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.41 MB)

การมีการใช้เทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2552 (ฉบับสมบูรณ์) (3.79 MB)     
    

21-10-53

ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2552

รายงานผลการสำรวจ (16.0 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.45 MB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2552    

12-08-53

รายงานผลการสำรวจ (14.3 MB )
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (627 KB )

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2552    

18-12-52

รายงานผลการสำรวจ (10.0 MB)   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (973 KB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2551

รายงานผลการสำรวจ (44.7 MB)   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (526 KB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2551

รายงานผลการสำรวจ (49.4 MB)  
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (662 KB)

ประมวลสถิติที่สำคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2551

รายงานผลการสำรวจ (69.0 MB)  ไฟล์ดาวน์โหลด (37.0 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (452 KB)

การมีการใช้เทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับสมบูรณ์) (2.43 MB)   
  

21-10-53

รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2551

รายงานผลการสำรวจ (23.6 MB)
          ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (1.53 MB)

รายงานเครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2551

สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ. 2551

รายงานผลการสำรวจ (38.8 MB )      
       

รายงานเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ ปี 2551

รายงานผลสำรวจ (2.43 MB)  
   

เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2551 (ฉบบย่อ)

รายงานผลการสำรวจ (ฉบับย่อ) (2.27 MB)       
          ไฟล์ดาวน์โหลด ตารางสถิติ รูปแบบ Excel (744 KB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 1 - 2 พ.ศ. 2550

รายงานผลการสำรวจ (18.2 MB)   
        ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (478 KB)

วารสารสถิติรายปี ไตรมาสที่ 3 - 4 พ.ศ. 2550

รายงานผลการสำรวจ (17.7 MB)
       ไฟล์ดาวน์โหลด (ตารางสถิติ ในรูปแบบ Excel) (615 KB)

รายงานเครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ. 2550

สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) ปี 2550 (6.04 MB)
    

   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาดีเล่าสู่กันฟัง
       แผ่นพับ มาดีเล่าสู่กันฟัง (2.23 MB)
            

    
22-08-54
   เปิดบ้าน "สถิติ" (3.99 MB)
       
     
ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ผลสำมะโน/สำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2551
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------