เราทำสถิติกันอย่างไร

เราทำสถิติกันอย่างไร
 


พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.2534
จำนวนพิมพ์: 1500 เล่ม
การออกหนังสือ: ไม่ประจำ 
ขนาดรูปเล่ม/หน้า: 9.5x21.0 ซม. /10
แผนภูมิ/แผนภาพ: 0/0
ตารางสถิติ:
จัดพิมพ์: ไทย
เอกสารแจก -
ยอดคงเหลือ -
   
ข้อมูลสถิติที่สำคัญ :

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ข้อมูลสถิติสำคัญที่นำเสนอ
  • รวบรวมรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโดยสังเขป
  • พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กาให้บริการแก่หน่วยงานอื่น และแผนการดำเนินงานโครงการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ