เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ

                                                                                       พ.ศ. 2552

                                                                                                                                                                         

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  14.5  x 21.0  ซม. 

ภาษาที่นำเสนอ  : ไทย  / อังกฤษ                                                        

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค        

       ด้านเศรษฐกิจ

· เศรษฐกิจมหาภาค

· ขีดความสามารถในการแข่งขัน

        ด้านสังคม

· ประชากรและเคหะ  แรงงาน

· การศึกษา  สาธารณสุข 

· สถิติสังคมอื่น ๆ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-041-B-52-00-000-000-B

 

พ.ศ. 2552

 

-

 

Pocket book

 

156

 

150

 

22