วงจรสถิติในรอบ 15 ปี กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

                                                                                          และสังคมของประเทศ

                                                                                

 

 

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  21.0  x 29.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                              

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

· วรรณกรรมปริทัศน์

· การบูรณาการของชุดข้อมูลสถิติและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

· ความก้าวหน้าของการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ

· การคาดการณ์อนาคตข้อมูลสถิติไทย

· ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการพัฒนาในแต่ละมิติ

· การวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางสถิติเพื่อการมองอนาคตสถิติไทย