สถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  ภาค

                  เป็นการรวบรวมข้อมูลสถิติสิ่งแวดล้อม   ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่อากาศ    ที่ดิน / ดิน    น้ำ    ป่าไม้     แร่และพลังงาน   ขยะและของเสีย    และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ทุก 2 ปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  18.5  x  26.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ 

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

T5-011-F-51-00-000-000-B

T5-011-F-51-00-000-000-B

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2547

-

-

CD-Rom

CD-Rom

194

189

200

180

16

16