วารสารสถิติ รายไตรมาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ 

· สถิติแรงงาน

· สถิติประชากร

· สถิติสังคม

· สถิติการผลิต

· สถิติการคมนาคมและการขนส่ง

· สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ

· สถิติการคลังและการธนาคาร

· สถิติราคา

· สถิติบัญชีประชาชาติ

· สถิติภูมิอากาศ

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายไตรมาส

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  18.5  x  26.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ 

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-018-F-51-00-Q34-000-B

T5-018-F-51-00-Q12-000-B

T5-018-F-50-00-Q34-000-B

T5-018-F-50-00-Q12-000-B

 

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2550

ปีที่ 56 ไตรมาสที่ 3 และ 4

ปีที่ 56 ไตรมาสที่ 1 และ 2

ปีที่ 55 ไตรมาสที่ 3 และ 4

ปีที่ 55 ไตรมาสที่ 1 และ 2

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

CD-Rom

156

150

152

154

 

250

200

200

230

 

16

16

16

16