ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ผลสำมะโน / สำรวจ 

                                                                                     ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผลิตโดยสสช. 

· ตัวชี้วัด

        -   ประชากรและเคหะ แรงงาน

        -   การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  และการสื่อสาร

        -   สุขภาพ  รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน

        -   ความยากจน  อุตสาหกรรม  การค้าและการบริการ

        -   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  7.5  x  10.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

T5-045-B-51-00-000-000-T

 

พ.ศ. 2551

 

-

พกพา

 

42

แจกฟรี

 

-