รายงานสถิติรายปีประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ   ภาค

เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ  23  สาขา  ได้แก่ 

· สถิติประชากรศาสตร์  ประชากรและเคหะ

· สถิติแรงงาน

· สถิติการศึกษา  การฝึกอบรม  ศาสนา  และวัฒนธรรม  รวมถึงสถิติสื่อมวลชน

· สถิติสุขภาพ   สถิติสวัสดิการสังคม   สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย

· สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

· สถิติด้านสังคม  ประชากรศาสตร์  และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สถิติบัญชีประชาชาติ

· สถิติการเกษตร   การป่าไม้   และการประมง   สถิติอุตสาหกรรม   สถิติพลังงาน

· สถิติการค้าส่ง  ค้าปลีก  และการค้าระหว่างประเทศ   สถิติการขนส่ง

· สถิติการสื่อสาร  รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สถิติการท่องเที่ยว

· สถิติเงินตรา  การเงิน  การประกันภัย  และดุลการชำระเงิน  สถิติการคลัง   สถิติราคา

· สถิติวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิทธิบัตร   สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ

· สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

· สถิติอุตุนิยมวิทยา

กำหนดการออกหนังสือ  :  รายปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  19.5  x 27.0  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

I5-001-C-51-00-000-000-B

พ.ศ. 2551

-

CD-ROM

580

1,100

16