ตัวชี้วัดที่สำคัญ : ผลสำมะโน/สำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

                                                                                                                    ฉบับที่ 1 :  พ.ศ. 2552

                                                                                                                                        

 

 

 

รายละเอียดการจัดพิมพ์

กำหนดการออกหนังสือ  :  ไม่ประจำ                  

ขนาดรูปเล่มเอกสาร  :  7.5  x  10.5  ซม.

ภาษาที่นำเสนอ  :  ไทย                                                             

ข้อมูลสถิติที่สำคัญ

            นำเสนอข้อมูลตัวชี้วัด :

            ด้านประชากรและเคหะ  แรงงาน

            การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการสื่อสาร

            สุขภาพ  รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน  ความยากจน อุตสาหกรรม

            การค้าและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                      

รหัสเอกสาร

ไตรมาส/เดือน/ปี

ภาค/จังหวัด

รูปแบบ

จำนวนหน้า

ราคา/บาท

ค่าส่ง/บาท

T5-045-B-52-00-000-000-T

พ.ศ. 2552

-

Pocket book

48

แจกฟรี

-