head
เอกสารและรายงานสถิติที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
     
10 ก.ค. 56
รหัสเอกสาร
เรื่อง
ราคา(บาท)
ค่าส่ง (บาท)
จำนวนพิมพ์
คงเหลือ
  Pocket  Book  (แจกฟรี)        
  เอกสารรายงานเชิงสถิติเศรษฐกิจ        
E1-016 สรุปผลที่สำคัญสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน)        
E1-016-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   3,000 8
E2-001 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน        
E2-001-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   1,000 20
E2-011 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน        
E2-011-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   200 8
E2-012 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ        
E2-012-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   300 20
E2-014 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน        
E2-014-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   500 50
E2-016 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน         
E2-016-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   6,000 25
  เอกสารรายงานเชิงสถิติสังคม        
S1-001 สำมะโนประชากรและเคหะ        
  รายงานผลเบื้องต้น        
  พ.ศ. 2553        
S1-001-P-53-00-000-000-B    - กรุงเทพมหานคร  แจก   500 3
S2-001 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร         
S2-001-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   1,000 15
S2-005 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร         
S2-005-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   1,000 4
S2-007 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย         
S2-007-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   2,000 10
           
S2-013 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร        
S2-013-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   1,500 30
S2-018 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์         
S2-018-B-52-00-000-000-T พ.ศ. 2552 แจก   700 3
S2-021 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจอนามัย สวัสดิการ การออกกำลังกาย และสุขภาพจิต        
S2-021-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   1,000 5
S2-046 สรุปที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ        
S2-046-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   1,000 20
S2-076 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสุขภาพจิต         
S2-076-B-51-54-000-000-T พ.ศ. 2551-2554 แจก   1,000 7
S2-077 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม        
S2-077-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   1,000 5
S3-048 สรุปผลที่สำคัญการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย        
S3-048-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   500 50
S2-050 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร        
S2-050-B-56-00-000-000-T พ.ศ. 2556 แจก   500 50
S3-052 สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับลูกจ้างเอกชนภาคเกษตรกรรม        
S3-052-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   500 50
S3-063 สุขภาพจิตผู้สูงอายุไทย        
S3-063-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   200 3
S4-074 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย        
S4-074-F-51-53-000-000-T พ.ศ. 2551-2553 แจก   1,000 3
           
           
  เอกสารรายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
I2-001 สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
  ในสถานประกอบการ        
I2-001-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   1,500 20
I2-002 สรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
  ในครัวเรือน         
I2-002-B-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   1,500 8
I2-002-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   1,500 25
I2-012 รายงานผลที่สำคัญสำรวจสถานภาพการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์         
I2-012-B-55-00-000-000-T พ.ศ. 2555 แจก   30 7
I3-001 สรุปผลที่สำคัญผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
I3-001-F-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   500 4
I3-004 วิเคราะห์สถิติ e-Commerce เปรียบเทียบไทยกับต่างประเทศ        
I3-004-F-52-00-000-000-T พ.ศ. 2552 แจก   2,000 2
  เอกสารรายงานด้านอื่น ๆ        
T4-003 ตัวชี้วัดที่สำคัญของประเทศไทย         
T4-003-F-56-00-000-000-T พ.ศ. 2556 แจก   10,000 80
T4-012 ตัวชี้วัดแรงงาน       
T4-012-F-50-54-000-000-T พ.ศ. 2550-2554 แจก   1,000 8
T5-006 หลักการพื้นฐานของสถิติทางการ        
T5-006-F-54-00-000-000-T พ.ศ. 2554 แจก   3,000 7
T5-051 สถิติ : ใครได้ใช้ประโยชน์        
T5-051-F-56-00-000-000-T พ.ศ. 2556 แจก   200 15
ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์
                                          สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ   อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กทม.  10210
                                          Tel. 02-1417498
                                          Fax 02-1438132