head เอกสาร รายงานและสิ่งพิมพ์ที่จำหน่าย 2 ก.ย. 56
รหัสเอกสาร  เรื่อง ราคา (บาท) ค่าส่ง  (ลงทะเบียน) จำนวนพิมพ์
  ด้านเศรษฐกิจ      
E1-013 สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล)       
    พ.ศ. 2550 (2007)      
E1-013-C-50-00-000-000-B    - CD-ROM ทั่วราชอาณาจักร  500 16 300
E1-013-C-50-00-000-R02-B    - CD-ROM ปริมณฑล  500 16 300
E1-013-C-50-00-000-R03-B    - CD-ROM ภาคกลาง 500 16 300
E1-013-C-50-00-000-R04-B    - CD-ROM ภาคเหนือ  500 16 300
E1-013-C-50-00-000-R05-B    - CD-ROM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  500 16 300
E1-013-C-50-00-000-R06-B    - CD-ROM  ภาคใต้  500 16 300
E1-014 สำมะโนอุตสาหกรรม (ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล)       
    พ.ศ. 2550 (2007)      
E1-014-C-50-00-000-000-B    - CD-ROM ทั่วราชอาณาจักร 500 16 300
E1-014-C-50-00-000-R03-B    - CD-ROM ภาคกลาง  500 16 300
E1-014-C-50-00-000-R04-B    - CD-ROM ภาคเหนือ  500 16 300
E1-014-C-50-00-000-R05-B    - CD-ROM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  500 16 300
E1-014-C-50-00-000-R06-B    - CD-ROM  ภาคใต้  500 16 300
E1-016 สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ข้อมูลพื้นฐาน      
    พ.ศ. 2555 (2012)      
E1-016-F-55-00-000-000-B    - ทั่วราชอาณาจักร  550 58 500
E1-016-C-55-00-000-000-B    - CD-ROM ทั่วราชอาณาจักร  200 16 500
E1-016-F-55-00-000-R01-B    - กรุงเทพมหานคร  230 38 250
E1-016-F-55-00-000-R02-B    - ปริมณฑล 550 58 250
E1-016-C-55-00-000-R02-B    - CD-ROM ปริมณฑล  200 16 300
E1-016-F-55-00-000-R03-B    - ภาคกลาง  550 58 250
E1-016-C-55-00-000-R03-B    - CD-ROM ภาคกลาง 200 16 300
E1-016-F-55-00-000-R04-B    - ภาคเหนือ  550 58 250
E1-016-C-55-00-000-R04-B    - CD-ROM ภาคเหนือ  200 16 300
E1-016-F-55-00-000-R05-B    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  550 58 250
E1-016-C-55-00-000-R05-B    - CD-ROM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  200 16 300
E1-016-F-55-00-000-R06-B    - ภาคใต้ 550 58 250
E1-016-C-55-00-000-R06-B    - CD-ROM  ภาคใต้  200 16 300
E2-001 รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน      
     พ.ศ. 2554 (2011)      
E2-001-F-54-00-000-R01-B    - กทม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 200 22 300
E2-001-F-54-00-000-R03-B    - ภาคกลาง  200 22 300
E2-001-F-54-00-000-R04-B    - ภาคเหนือ  200 22 300
E2-001-F-54-00-000-R05-B    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  200 22 300
E2-001-F-54-00-000-R06-B    - ภาคใต้  200 22 300
E2-003 รายงานการสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง      
E2-003-F-47-00-000-000-T-(M)    พ.ศ. 2547 (2004) 810 58 250
E2-003-F-48-00-000-000-T-(M)    พ.ศ. 2548 (2005) 350 38 250
E2-003-F-52-00-000-000-T    พ.ศ. 2552 (2009) (ผู้ประกอบการรถร่วม) 270 38 250
E2-004 การสำรวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง (ผู้ได้รับใบอนุญาต)      
E2-004-F-52-00-000-000-T    พ.ศ. 2552 (2009) (ผู้ได้รับใบอนุญาต) 200 22 250
E2-006 การสำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ       
      พ.ศ. 2553 (2010)      
E2-006-F-53-00-000-000-B    - ทั่วราชอาณาจักร 250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R01-B    - กรุงเทพมหานคร 250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R02-B    - ปริมณฑล  250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R03-B    - ภาคกลาง  250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R04-B    - ภาคเหนือ  250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R05-B    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  250 38 250
E2-006-F-53-00-000-R06-B    - ภาคใต้  250 38 250
E2-012 การสำรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ        
E2-012-F-55-00-000-000-T    - พ.ศ.2555 ( 2012 ) 150 22 300
E2-009 รายงานการสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์        
E2-009-F-53-00-000-000-B-(M)    - พ.ศ.2553 ( 2010 ) 200 38 500
E2-009-F-55-00-000-000-B    - พ.ศ.2555 ( 2012 ) 350 38 300
E2-014      
  การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน      
E2-014-F-55-00-000-000-B    - พ.ศ.2555 ( 2012 ) 220 22 250
E2-015 การสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร      
E2-015-F-51-00-000-000-B    - พ.ศ.2551 (2008) ทั่วราชอาณาจักร 270 38 250
E2-016 การสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชน      
E2-016-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 150 22 350
E2-027 การสำรวจยอดขายรายไตรมาส      
E2-027-F-53-00-000-000-B    - พ.ศ. 2553 (2010) 250 38 250
E2-027-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 250 22 300
E2-027-F-55-00-000-000-B    - พ.ศ. 2555 (2012) 250 22 300
E2-031 การสำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง       
     - พ.ศ. 2552 (2009)      
E2-031-F-52-00-000-000-B    - ทั่วราชอาณาจักร 300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R01-B    - กรุงเทพมหานคร 300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R02-B    - ปริมณฑล  300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R03-B    - ภาคกลาง 300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R04-B    - ภาคเหนือ  300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R05-B    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  300 38 250
E2-031-F-52-00-000-R06-B    - ภาคใต้ 300 38 250
E2-044 การเคลื่อนย้ายสินค้า       
E2-044-F-50-00-000-000-B-(M)    - พ.ศ. 2550 (2007) 400 38 250
         
E3-007 รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน      
E3-007-F-54-00-000-000-T    - พ.ศ. 2554 (2011) 250 38 500
E3-018 รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร      
E3-018-F-54-00-000-000-T    - พ.ศ. 2554 (2011) 100 22 300
E3-025 รายงานการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง      
E3-025-F-51-00-000-000-B-(M)    - พ.ศ. 2551 (2008) 300 38 250
E3-025-F-52-00-000-000-B    - พ.ศ. 2552 (2009) 300 38 250
E3-025-F-53-00-000-000-B    - พ.ศ. 2553 (2010) 250 38 250
E3-025-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 250 38 250
E3-025-F-55-00-000-000-B    - พ.ศ. 2555 (2012) 280 38 250
  ด้านสังคม      
S1-001 สำมะโนประชากรและเคหะ      
  รายงานผลเบื้องต้น      
  พ.ศ. 2553       
S1-001-C-53-00-000-000-B CD-ROM ทั่วราชอาณาจักร 100 16 500
S1-001-A-53-00-00A-000-B รายงานผลล่วงหน้า 200 38 500
S1-001-C-53-00-00A-000-B CD-ROM ล่วงหน้า 200 16 500
S1-001-F-53-00-000-000-B ทั่วราชอาณาจักร 250 38 500
S1-001-C-53-00-000-000-B CD-ROM ทั่วราชอาณาจักร 250 16 500
S1-001-F-53-00-000-R01-B กรุงเทพมหานคร 250 38 500
S1-001-C-53-00-000-R01-B CD-ROM กรุงเทพมหานคร 250 16 100
S1-001-F-53-00-000-R03-B ภาคกลาง 250 38 500
S1-001-C-53-00-000-R03-B CD-ROM ภาคกลาง 250 16 100
S1-001-F-53-00-000-R04-B ภาคเหนือ 250 38 500
S1-001-C-53-00-000-R04-B CD-ROM ภาคเหนือ 250 16 100
S1-001-F-53-00-000-R05-B ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250 38 500
S1-001-C-53-00-000-R05-B CD-ROM ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 250 16 100
S1-001-F-53-00-000-R06-B ภาคใต้ 250 38 500
S1-001-F-53-00-000-R06-B CD-ROM ภาคใต้ 250 16 100
S1-001-F-53-00-000-P02-B กาญจนบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P02-B CD-ROM กาญจนบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P03-B จันทบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P03-B CD-ROM จันทบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P04-B ฉะเชิงเทรา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P04-B CD-ROM ฉะเชิงเทรา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P05-B ชลบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P05-B CD-ROM ชลบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P06-B ชัยนาท 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P06-B CD-ROM ชัยนาท 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P07-B ตราด 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P07-B CD-ROM ตราด 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P08-B นครนายก 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P08-B CD-ROM นครนายก 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P09-B นครปฐม 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P09-B CD-ROM นครปฐม 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P10-B นนทบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P10-B CD-ROM นนทบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P11-B ปทุมธานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P11-B CD-ROM ปทุมธานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P12-B ประจวบคีรีขันธ์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P12-B CD-ROM ประจวบคีรีขันธ์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P13-B ปราจีนบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P13-B CD-ROM ปราจีนบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P14-B พระนครศรีอยุธยา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P14-B CD-ROM พระนครศรีอยุธยา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P15-B เพชรบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P15-B CD-ROM เพชรบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P16-B ระยอง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P16-B CD-ROM ระยอง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P17-B ราชบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P17-B CD-ROM ราชบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P18-B ลพบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P18-B CD-ROMลพบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P19-B สมุทรสาคร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P19-B CD-ROM สมุทรสาคร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P20-B สมุทรปราการ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P20-B CD-ROM สมุทรปราการ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P21-B สมุทรสงคราม 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P21-B CD-ROM สมุทรสงคราม 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P22-B สระบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P22-B CD-ROM สระบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P23-B สระแก้ว 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P23-B CD-ROM สระแก้ว 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P24-B สิงห์บุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P24-B CD-ROM สิงห์บุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P25-B สุพรรณบุรี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P25-B CD-ROM สุพรรณบุรี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P26-B อ่างทอง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P26-B CD-ROM อ่างทอง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P27-B กำแพงเพชร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P27-B CD-ROM กำแพงเพชร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P28-B เชียงราย 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P28-B CD-ROM เชียงราย 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P29-B เชียงใหม่ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P29-B CD-ROM เชียงใหม่ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P30-B ตาก 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P30-B CD-ROM ตาก 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P31-B นครสวรรค์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P31-B CD-ROM นครสวรรค์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P32-B น่าน 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P32-B CD-ROM น่าน 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P33-B พะเยา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P33-B CD-ROM พะเยา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P34-B พิจิตร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P34-B CD-ROM พิจิตร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P35-B พิษณุโลก 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P35-B CD-ROM พิษณุโลก 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P36-B เพชรบูรณ์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P36-B CD-ROM เพชรบูรณ์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P37-B แพร่ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P37-B CD-ROM แพร่ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P38-B แม่ฮ่องสอน 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P38-B CD-ROM แม่ฮ่องสอน 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P39-B ลำปาง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P39-B CD-ROM ลำปาง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P40-B ลำพูน 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P40-B CD-ROM ลำพูน 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P41-B สุโขทัย 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P41-B CD-ROM สุโขทัย 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P42-B อุตรดิตถ์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P42-B CD-ROM อุตรดิตถ์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P43-B อุทัยธานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P43-B CD-ROM อุทัยธานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P44-B กาฬสินธุ์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P44-B CD-ROM กาฬสินธุ์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P45-B ขอนแก่น 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P45-B CD-ROM ขอนแก่น 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P46-B ชัยภูมิ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P46-B CD-ROM ชัยภูมิ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P47-B นครพนม 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P47-B CD-ROM นครพนม 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P48-B นครราชสีมา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P48-B CD-ROM นครราชสีมา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P49-B บุรีรัมย์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P49-B CD-ROM บุรีรัมย์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P50-B มหาสารคาม 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P50-B CD-ROMมหาสารคาม 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P51-B มุกดาหาร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P51-B CD-ROM มุกดาหาร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P52-B ยโสธร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P52-B CD-ROMยโสธร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P53-B ร้อยเอ็ด 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P53-B CD-ROMร้อยเอ็ด 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P54-B เลย 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P54-B CD-ROMเลย 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P55-B ศรีสะเกษ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P55-B CD-ROM ศรีสะเกษ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P56-B สกลนคร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P56-B CD-ROM สกลนคร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P57-B สุรินทร์ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P57-B CD-ROM สุรินทร์ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P58-B หนองคาย 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P58-B CD-ROMหนองคาย 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P59-B หนองบัวลำภู 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P59-B CD-ROMหนองบัวลำภู 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P60-B อุดรธานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P60-B CD-ROMอุดรธานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P61-B อุบลราชธานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P61-B CD-ROMอุบลราชธานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P62-B อำนาจเจริญ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P62-B CD-ROM อำนาจเจริญ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P63-B กระบี่ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P63-B CD-ROMกระบี่ 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P64-B ชุมพร 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P64-B CD-ROMชุมพร 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P65-B ตรัง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P65-B CD-ROMตรัง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P66-B นครศรีธรรมราช 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P66-B CD-ROMนครศรีธรรมราช 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P67-B นราธิวาส 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P67-B CD-ROMนราธิวาส 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P68-B ปัตตานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P68-B CD-ROMปัตตานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P69-B พังงา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P69-B CD-ROMพังงา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P70-B พัทลุง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P70-B CD-ROMพัทลุง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P71-B ภูเก็ต 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P71-B CD-ROMภูเก็ต 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P72-B ยะลา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P72-B CD-ROMยะลา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P73-B ระนอง 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P73-B CD-ROMระนอง 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P74-B สงขลา 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P74-B CD-ROMสงขลา 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P75-B สตูล 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P75-B CD-ROMสตูล 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P76-B สุราษฎร์ธานี 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P76-B CD-ROMสุราษฎร์ธานี 200 16 100
S1-001-F-53-00-000-P77-B บึงกาฬ 200 38 300
S1-001-C-53-00-000-P77-B CD-ROM บึงกาฬ 200 16 100
S2-001 รายงานผลการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร      
S2-001-F-54-00-000-000-B       พ.ศ. 2554 (2011) 200 38 300
S2-005 การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร       
S2-005-F-54-00-000-000-B       พ.ศ. 2554 (2011) 320 38 500
S2-013 รายงานผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร      
     พ.ศ. 2553 (2010)      
S2-013-F-53-00-Q04-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2553 350 38 450
     พ.ศ. 2554 (2011)      
S2-013-F-54-00-Q02-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2554 350 38 450
     พ.ศ. 2555 (2012)      
S2-013-F-55-00-Q01-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2555 350 38 450
S2-013-F-55-00-Q02-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2555 350 38 450
S2-013-F-55-00-Q03-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2555 350 38 450
S2-013-F-55-00-Q04-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2555 350 38 450
     พ.ศ. 2556 (2013)      
S2-013-F-56-00-Q01-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2556 350 38 450
S2-013-F-56-00-Q02-000-B-(M)    - ไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2556 350 38 450
         
S2-018 การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์       
S2-018-F-52-00-000-000-B    - พ.ศ. 2552 (2009) 300 38 1,000
S2-021 การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ       
S2-021-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 220 38 300
S2-023 การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย      
S2-023-F-53-00-000-000-T-(M)    - พ.ศ. 2553 (2010) 300 38 500
S2-023-F-54-00-000-000-T-(M)    - พ.ศ. 2554 (2011) 300 38 500
S2-023-F-55-00-000-000-T-(M)    - พ.ศ. 2555 (2012) 300 38 500
S2-023-F-56-00-000-000-T-(M)    - พ.ศ. 2556 (2013) 400 38 500
S2-025 การสำรวจการรับงานมาทำที่บ้าน       
S2-025-F-50-00-000-000-B    - พ.ศ. 2550 (2007) 150 22 450
S2-029 การสำรวจการใช้เวลาของประชากร        
S2-029-F-52-00-000-000-B    - พ.ศ. 2552 (2009) 160 22 400
S2-035 การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร      
S2-035-F-51-00-000-000-B-(M)    - พ.ศ. 2551 (2008) 380 38 300
S2-035-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 300 38 300
S2-046 การสำรวจแรงงานนอกระบบ      
S2-046-F-53-00-000-000-T     - พ.ศ. 2553  (2010) 150 22 300
S2-046-F-54-00-000-000-T     - พ.ศ. 2554  (2011) 150 22 300
S2-046-F-55-00-000-000-B     - พ.ศ. 2555  (2012) 150 22 450
S2-050 การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร      
S2-050-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 180 22 450
S2-050-F-55-00-000-000-B    - พ.ศ. 2555 (2012) 150 22 450
S2-073 การสำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชากรและสุขภาพจิค       
S2-073-F-54-00-000-000-B       พ.ศ. 2554 (2011) 150 22 300
S2-077 การสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม      
S2-077-F-54-00-000-000-B       พ.ศ. 2554 (2011) 280 38 300
S4-001 เครื่องชี้ภาวะสังคม       
S4-001-F-50-00-000-000-B    - พ.ศ. 2550 (2007) 330 38 800
S4-001-F-52-00-000-000-B    - พ.ศ. 2552 (2009) 250 38 1,000
S4-001-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 300 38 500
         
  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      
I2-001 การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน (สถานประกอบการ)      
     -พ.ศ. 2550 (2007)      
I2-001 -F-50-00-000-R01-B    - กรุงเทพมหานคร  510 38 250
I2-001 -F-50-00-000-R04-B    - ภาคเหนือ  510 38 250
I2-001 -C-50-00-000-R04-B     - CD-ROM พ.ศ. 2550  510 16 300
I2-001 -F-53-00-000-000-B    -พ.ศ. 2553 (2010) 280 38 350
I2-001 -F-54-00-000-000-B    -พ.ศ. 2554 (2011) 280 38 350
I2-001 -F-55-00-000-000-B    -พ.ศ. 2555 (2012) 280 38 350
I2-002 การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน      
I2-002 -F-53-00-000-000-B    -พ.ศ. 2553 (2010) 300 38 350
I2-002 -F-54-00-000-000-B    -พ.ศ. 2554 (2011) 300 38 350
I2-002 -F-55-00-000-000-B    -พ.ศ. 2555 (2012) 300 38 350
         
  ด้านอื่นๆ      
T3-004 ภูมิสารสนเทศสถิติ (GIS) สำมะโนประชากรและเคหะ (ผลเบื้องต้นด้านประชากร)      
T3-004-F-53-00-000-000-T    - พ.ศ. 2553 (2010) 250 38 2,000
T4-002 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยที่สำคัญ       
T4-002-F-53-00-000-000-B    - พ.ศ. 2553 (2010) 150 22 1,500
T4-002-F-53-00-000-000-B    - พ.ศ. 2555 (2012) 150 22 1,000
T5-001 รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย        
  พ.ศ. 2552      
T5-001-C-52-00-000-000-B    - CD-ROM พ.ศ. 2552 (2009) 780 16 300
  พ.ศ. 2554      
T5-001-F-54-00-000-000-B    -  พ.ศ. 2554 (2011) 980 58 700
T5-001-F-55-00-000-000-B    -  พ.ศ. 2555 (2012) 900 58 700
T5-002 ประมวลสถิติสำคัญของประเทศไทย       
T5-002-F-51-00-000-000-B    - พ.ศ. 2551 (2008) 150 22 1,300
T5-002-F-52-00-000-000-B    - พ.ศ. 2552 (2009) 150 22 1,300
T5-002-F-54-00-000-000-B    - พ.ศ. 2554 (2011) 150 22 1,300
T5-005 แผนที่และข้อมูลพื้นฐาน 75 จังหวัด       
T5-005-F-53-00-000-000-T    - พ.ศ. 2553 (2010) 350 38 250
T5-011 สถิติสิ่งแวดล้อมประเทศไทย       
T5-011-F-53-00-000-000-B    -  พ.ศ. 2553 (2010) 250 28 400
T5-014 แผนที่ความยากจนของประเทศไทย ทั่วราชอาณาจักร และรายภาค      
T5-014-F-50-00-000-000-T    -พ.ศ. 2550 (2007) 200 22 600
T5-016 แผนที่และข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร      
T5-016-F-53-00-000-000-T    -พ.ศ. 2553 (2010) 250 38 250
   
 (M)= เป็นเอกสารและมีแผ่นซีดีรอม Martet         E - mail :  binfopub  @  nso. go . th   Tel. 02-1417498    Fax 02-1438132
ติดต่อขอสั่งซื้อเอกสารและซีดีรอม : กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูล สำนักสถิติพยากรณ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ   อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2  ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กทม. 10210