bookการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • การเดินทางและลักษณะการเดินทาง

              - การเดินทางและลักษณะการเดินทาง
              - จำนวนครั้ง/ทริปที่เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 53
              - วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว

  • การจัดการเดินทาง

              - การหาข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทาง
              - พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
              - สถานที่พักแรม

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเีบียน)

S2-023-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

เอกสาร

222

300

38