การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร

กำหนดการออกหนังสือ : รายไตมาส

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ลักษณะของกำลังแรงงาน
  • การมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
  • กำลังแรงงานที่เป็นผู้มีงานทำ
  • การว่างงาน
  • ลักษณะของกำลังแรงงานที่ว่างงาน
  • ชั่วโมงทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือน
  • ผลประโยชน์เพิ่มเติม
  • รงงาน
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S2-013-F-52-00-Q01-000-B

S2-013-F-52-00-Q02-000-B

S2-013-F-52-00-Q03-000-B

S2-013-F-52-00-Q04-000-B

S2-013-F-53-00-Q01-000-B

S2-013-F-53-00-Q02-000-B

S2-013-F-53-00-Q03-000-B

S2-013-F-53-00-Q04-000-B

ไตรมาส 1/ 2552

ไตรมาส 2/ 2552

ไตรมาส 3/ 2552

ไตรมาส 4/ 2552

ไตรมาส 1/ 2553

ไตรมาส 2/ 2553

ไตรมาส 3/ 2553

ไตรมาส 4/ 2553

-

-

-

-

-

-

-

-

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

เอกสาร

274

274

274

274

274

274

274

274

350

350

350

350

350

350

350

350

25

25

25

25

25

25

25

25