การสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

        

  • จำนวนสถานภาพแรงงานของประชากร
  • จำนวนแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อายุของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อาชีพของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • อุตสาหกรรมของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ค่าจ้างและเงินเดือนของแรงงานในระบบและนอกระบบ
  • ปัญหาของแรงงานนอกระบบ

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-046-F-53-00-000-000-T

S2-046-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

-

-

เอกสาร

Pocket book

59

37

150

แจกฟรี

22

-