การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซม.
ขนาดรูปเล่ม Pocket book    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/อังกฤษ

   

 

 • นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ  

  • รายได้ของครัวเรือน ปี 2554
  • ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2554
  • หนี้สินของครัวเรือน ปี 2554
  • ครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบ และนอกระบบ ปี 2554
  • การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ปี 2554
  • การเปรียบเทียบการกระจายรายได้ของครัวเรือน ปี 2545 - 2554
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)บาท

E2-001-F-54-00-000-000-B
E2-001-B-54-00-000-000-T
E2-001-B-54-00-000-R01-T

E2-001-F-54-00-000-R03-B
E2-001-F-54-00-000-R04-B
E2-001-F-54-00-000-R05-B
E2-001-F-54-00-000-R06-B

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

ทั่วราชฯ
-
กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ตะวันออก/เหนือ

ภาคใต้

 

เอกสาร
Pocket book
เอกสาร

เอกสาร
เอกสาร
เอกสาร

เอกสาร

107
44
109

100
115
120

107

200
แจกฟรี
200
200
200
200
200

200

22
-
22
22
22
22
22
22