การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร
: 21.5 x 29.0 ซม
ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

 

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • ลักษณะทางสังคมของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

              - กลุ่มอายุและเพศ

              - เขตการปกครองและภาค

              - ระดับการศึกษาที่สำเร็จ

              - โครงสร้างกำลังแรงงาน

  • หลักสูตรที่ต้องการได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
  • ลักษณะงานที่ต้องการทำและความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้ว่างงาน
  • เหตุผลของผู้ที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-050-F-53-00-000-000-B

S2-050-B-53-00-000-000-T

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2553

-

-

-

-

92

32

200

แจกฟรี

18

-