การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.0 ซม

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
  • ลักษณะทางสังคมของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

  • - กลุ่มอายุและเพศ
    - ระดับการศึกษาที่สำเร็จ
    - โครงสร้างกำลังแรงงาน
  • หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
  • ลักษณะงานที่ผู้ว่างงานต้องการทำและความต้องการให้รัฐช่วยเหลือ
 
 
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-050-F-54-00-000-000-T

S2-050-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554

-

-

เอกสาร

Pocket book

80

29

180

แจกฟรี

38

-