รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ : ทุก 10 ปี

ขนาดรูปเล่ม Pocket book : 14.5 x 21.0 ซม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • สรุปผลเบื้องต้น

 • - จำนวนประชากร และการกระจายตัว
  - อัตราการเพิ่มของประชากร
  - อัตราส่วนเพศ
  - จำนวนและขนาดของครัวเรือนโดยเฉลี่ย
  - ความหนาแน่นของประชาการ
  - ประเภทที่อยู่อาศัยของประชากร

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S1-001-P-53-00-000-000-B

S1-001-C-53-00-000-000-B

S1-001-P-53-00-000-R01-B

2553

2553

2553

ทั่วราชฯ

ทั่วราชฯ

กทม.

Pocket book

CD-ROM

Pocket book

88

88

36

100

100

แจกฟรี

18

16

-