รายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ รายไตมาส
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • การสูบบุหรี่
  • การดื่มสุรา
  • ความปลอดภัยในการขับ/โดยสารรถ
  • ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่
  • การรับรู้กฎหมาย/บทลงโทษเกี่ยวกับสุรา

 

รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

S2-005-F-54-00-000-000-B
S2-005-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

-
-

เอกสาร
Pocketbook

386
32

320
แจกฟรี

38
-

 

.