bookการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ  ทุกปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร  21.5  x 29.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ

  • จำนวนสถานประกอบการ
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขาย/รายรับระหว่างไตรมาส 1-4 พ.ศ. 2552 และ 2553
  • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค่าคงเหลือระหว่างไตรมาส1-4 พ.ศ. 2552 และ 2553 ของการขายปลีก
  • ความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-027-F-52-00-000-000-B

E2-027-F-53-00-000-000-B

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

-

-
CD-Rom
เอกสาร

140
145

250
250

16
38