รายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องพฤติกรรมการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  ไม่ประจำ
ขนาดรูปเล่มเอกสาร    :  14.5 x 21.0 ซม.
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   
นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค
 • สถานการณ์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร
 •         - ลักษณะทั่วไปของครัวเรือนเกษตร
          - สถานการณ์การเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร
          - รูปแบบของการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร
          - ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนเกษตร
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหน
      ี้ของครัวเรือนเกษตร    - ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร
          - สรุปผล และข้อเสนอแนะ
รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E3-018-F-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-

Pocketbook

115

100

22