รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ : ทุกปี

รูปแบบซีดีรอม

ภาษาที่นำเสนอ : ไทย/ อังกฤษ

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

 • เป็นการนำเสนอข้อมูลสำคัญ 23 สาขา ได้แก่

 • - สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
  - สถิติแรงงาน
  - สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อมวลชน
  - สถิติสุขภาพ สถิติสวัสดิการสังคม สถิติเกี่ยวกับหญิงชาย
  - สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
  - สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สถิติบัญชีประชาชาติ
  - สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง สถิติอุตสาหกรรม สถิติพลังงาน
  - สถิติการค้าส่ง ค้าปลีก และการค้าระหว่างประเทศ สถิติการขนส่ง
  - สถิติการสื่อสาร รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถิติการท่องเที่ยว
  - สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน สถิติการคลัง สถิติราคา
  - สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร สถิติด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ
  - สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - สถิติอุตุนิยมวิทยา

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

T5-001-C-54-00-000-000-B

2554

-

CD-ROM

571

500

16