สรุปผลที่สำคัญการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2554

กำหนดการออกหนังสือ  : ทุกปี
ขนาดรูปเล่ม Pocket book  :  14.5  x 21.0  ซม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย

   

นำเสนอข้อมูลในระดับประเทศ ภาค

  • สถานภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงาน
  • สถานภาพสมรสของผู้สูงอายุที่ทำงาน
  • อุตสาหกรรมของผู้สูงอายุที่ทำงาน
  • ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้สูงอายุที่ทำงาน
  • ค่าจ้างและเงินเดือนของผู้สูงอายุที่ทำงาน

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง/บาท

S3-048-B-54-00-000-000-T

พ.ศ. 2554

-
Pocketbook
44
แจกฟรี
-