การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2553

กำหนดการออกหนังสือ  ทุก 2 ปี
ขนาดรูปเล่มเอกสาร : 21.0 x 29.5 ซ.ม
ภาษาที่นำเสนอ   : ไทย / อังกฤษ

   
 • นำเสนอข้อมูลในระดับภาค และจังหวัด

  • ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
  • จำนวนสถานประกอบการ
  • รูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย
  • ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม
  • ข้อมูลที่สำคัญด้านศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการภาคการค้า

  -     จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
  -     สัดส่วนค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานโลจิสติกส์
  -     การจัดอบรมหรือให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์
  -     การว่าจ้างให้บุคคล/ผู้ประกอบการภายนอกดำเนินการด้านโลจิสติกส์
  -     การวัดประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของสถานประกอบการ
  -     การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

  • ปัญหาข้อร้องเรียนในการดำเนินพิธีการศุลกากร

  -     จำนวนครั้งในการร้องเรียน
  -     ปัญหาข้อร้องเรียน

  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

 

รายละเอียดที่จัดพิมพ์
รหัสเอกสาร
ไตรมาส/เดือน/ปี
ภาค/จังหวัด
รูปแบบ
จำนวนหน้า
ราคา/บาท
ค่าส่ง(ลงทะเบียน)

E2-051-F-53-00-000-000-B

พ.ศ. 2553

-
CD-Rom
152
250
16